Fondsen

De Nederlandse kunst- en cultuurwereld kent diverse subsidiegevers en fondsen van het rijk, de provincies, gemeenten en particulieren. De verschillen tussen deze honderden instellingen zijn groot.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad. Er zijn meerjarige en incidentele subsidies voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars.

Blockbusterfonds

Blockbusterfonds
Steunt culturele projecten met een bij voorkeur multidisciplinair karakter die in Nederland plaatsvinden en een groot (inter)nationaal bereik hebben.

CLICKNL

CLICKNL
CLICKNL is het kennis- en innovatieplatform van de creatieve industrie. Er zijn subsidies beschikbaar voor (product)innovaties en onderzoeken in de creatieve sector. Op de website vind je een uitgebreid overzicht van calls (specifieke en deadline gebonden subsidieregelingen) en andere regelingen (langlopende of terugkerende subsidieregelingen).

Cross Academy Fund

Cross Academy Fund
Ga jij aan de slag met studenten van een andere academie binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten? Dan kan een aanvraag bij het Cross Academy Fund interessant zijn. Het fonds ondersteunt namelijk interdisciplinaire projecten.

Cultuurloket DigitALL

Cultuurloket DigitALL
Een fonds voor culturele instellingen die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door inzet van digitale technologie.

Fonds21

Fonds21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door doelen steunt gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Het fonds ondersteunt projecten op het gebied rond beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, theater, dans, film en buurtcultuur. Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt ook elk jaar meerdere prijzen, onderscheidingen, beurzen en stipendia uit. Om vrijwilligers te eren, om talent aan te moedigen of als bekroning van een oeuvre. Daarnaast hebben ze beurzen en stipendia voor aanstormend en bewezen talent.

VSB Fonds

VSB Fonds
Het VSB Fonds steunt ieder jaar vele honderden initiatieven op een breed maatschappelijk gebied. Het fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst en cultuureducatie.

Ammodo
Ammodo bevordert kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die op internationaal niveau hoog aanzien genieten. Het fonds steunt kunstprojecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo steunt projecten in de podiumkunst en beeldende kunst.

VriendenLoterij
Steunt kunst- en cultuurinitiatieven op het gebied van erfgoed die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken.

BNG Cultuurfonds
De Bank Nederlandse Gemeenten stimuleert met hun Cultuurfonds activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die financieel (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst, muziek, erfgoed en dans.

CoBO
Het Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo-fonds) draagt financieel bij aan co-producties van een Nederlandse landelijke publieke omroep en een co-producent. De co-producent kan zijn: een onafhankelijke filmproducent, instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten, de Vlaamse Radio en Televisie omroep, of een Duitse publieke omroep.

Creative Europe Desk NL/MEDIA
Geeft informatie en advies over Europese fondsen en voorzieningen voor de audiovisuele sector, in het bijzonder het MEDIA Programma van de Europese Unie.

ELJA Foundation
De ELJA Foundation steunt innovatieve programma’s op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op hun toekomst en meer met elkaar verbonden raken.

Eurimages
Eurimages geeft onafhankelijke filmmakers financiële steun om speelfilms, animatiefilms en documentaires te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze je helpen om een partner te  vinden voor een co-productie.

Filmfonds
Het Filmfonds verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films. Daarnaast ondersteunen zij filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Fonds 1818
Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie in de regio Den Haag. Fonds 1818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van amateurkunst.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland in al hun diversiteit. Het fonds kent verschillende subsidieregelingen, onder andere voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.

Fonds Kwadraat
Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals een expositie, apparatuur, website, presentatie of kunstenaarsboek.

Fonds Podiumkunsten (FPK)
Het fonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. Naast projectsubsidies en meerjarige activiteitensubsidies biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Kwaliteit staat voorop en bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, pluriformiteit, culturele diversiteit en het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname. Het fonds stimuleert ook de ontwikkeling van popmusici.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt kunstprojecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van nul tot dertig jaar op het gebied van talentontwikkeling, jonge makers en kunsteducatie.

Het Kersjes Fonds
Kent jaarlijks twee beurzen toe aan getalenteerde muzikanten bedoeld voor een studie in het buitenland. Daarnaast geeft het fonds subsidies aan bijzondere projecten ter ondersteuning van directie en kamermuziek.

Lira Fonds
Het Lira Fonds besteedt zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Zij steunen sociale doelen zoals beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers. Ook subsidieert het fonds culturele doelen: evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama, en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers. Incidenteel steunt het fonds educatieve doelen: vak- en beroepsopleidingen.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
Geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en aan hen die dat willen worden.

Nationaal Theater Fonds
Ondersteunt gezelschappen en theaters om met een grote productie door het land te reizen.

 

Noord-Holland subsidies
De provincie Noord-Holland heeft wisselende subsidieregelingen. Monumentenzorg speelt daarin vaak een grote rol.

NORMA Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

NPO-fonds
Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online. De NPO reserveert hiervoor per jaar 16 miljoen euro. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.

Mondriaan Fonds
Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het fonds heeft ook een werkbijdrage jong talent voor veelbelovende kunstenaars tot vier jaar na hun opleiding.

Pictoright Fonds
Het Pictoright Fonds besteedt zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Projecten die voor financiering in aanmerking komen hebben een sociaal, cultureel of educatief doel. Deze zijn bestemd voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Sena Performers Fonds
De Sena Fondsen besteden zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Elk jaar ondersteunt Sena Performers allerlei projecten op sociaal-cultureel vlak. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Het doel: talentontwikkeling en het stimuleren van fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici.

Stichting DOEN
Financiert projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, cultuur, welzijn en sociale cohesie. DOEN zet zich onder andere in voor cultuurprojecten en community-art projecten waarin de maatschappelijke kracht van cultuur tot uiting komt.

Stichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven met financiële ondersteuning en coaching. De belangstelling gaat uit naar projecten waarbij traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast wil Stokroos samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans
De regeling is bedoeld om freelance dansprofessionals te ondersteunen in het uitoefenen van hun beroepspraktijk. De regeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage.

VandenEnde Foundation
Wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde artiesten, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. Het fonds verstrekt subsidies of donaties aan de secties; theater, muziek, dans en film en tv.

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting
Beheert de archieven van de naamgevers, maar probeert daarnaast in de geest van deze ontwerpers de architectuur (en met name de planologie en stedenbouw) te stimuleren door onderzoek, ontwerpen en publicaties te subsidiëren van architecten en organisaties.