Funds

The Dutch art- and culture world knows various subsidisers and funds owned by local- and national government and private institutes. The differences between them are big.

AFK (Amsterdam arts fund)

AFK (Amsterdam arts fund)
The AFK supports the experiment as well as proven quality, established and relative new organisations, professional art and amateur art - all over the city. There are long-term and incidental subsidies for all disciplines in the cultural sector, for cultural organisations and artists.

Blockbuster fund

Blockbuster fund
Supports cultural projects, preferably multifunctional, that take place in The Netherlands with a large (inter)national audience.

Fonds21

Fonds21
Fonds21 is an enterprising and socially involved fund that supports Art & Culture and Youth & Society through goals. They support professional, high-quality projects that are able to reach a wide, new audience.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
The fund supports projects in the fields of visual art, historic preservation, history & literature, music, nature, theater, dance, film and neighborhood culture. The Prins Bernhard Cultuurfonds also presents several prizes, distinctions, grants and stipends every year. To honor volunteers, to encourage talent or for an oeuvre. They also have scholarships and stipends for up-and-coming and proven talent.

VSB Fund

VSB Fund
The VSB Fund supports many hundreds of initiatives in a broad social field every year. It supports projects throughout the entire breadth of the art and culture sector, from performing arts to cultural heritage and from new media to fine art and cultural education.

Ammodo
Ammodo bevordert kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die op internationaal niveau hoog aanzien genieten. Het fonds steunt kunstprojecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo steunt projecten in de podiumkunst en beeldende kunst.

De Bankgiroloterij
Steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. De BankGiro Loterij financiert organisaties die werkzaam zijn in de sector cultuur.

BNG Cultuurfonds
De Bank Nederlandse Gemeenten stimuleert met hun Cultuurfonds activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die financieel (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst, muziek, erfgoed en dans.

CoBO
Het Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo-fonds) draagt financieel bij aan co-producties van een Nederlandse landelijke publieke omroep en een co-producent. De co-producent kan zijn: een onafhankelijke filmproducent, instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten, de Vlaamse Radio en Televisie omroep, of een Duitse publieke omroep.

Creative Europe Desk NL/MEDIA
Geeft informatie en advies over Europese fondsen en voorzieningen voor de audiovisuele sector, in het bijzonder het MEDIA Programma van de Europese Unie.

Eurimages
Eurimages geeft onafhankelijke filmmakers financiële steun om speelfilms, animatiefilms en documentaires te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze je helpen om een partner te  vinden voor een co-productie.

Filmfonds
Het Filmfonds verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films. Daarnaast ondersteunen zij filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Fonds 1818
Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie in de regio Den Haag. Fonds 1818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van amateurkunst.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland in al hun diversiteit. Het fonds kent verschillende subsidieregelingen, onder andere voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.

Fonds Kwadraat
Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals een expositie, apparatuur, website, presentatie of kunstenaarsboek.

Fonds Podiumkunsten (FPK)
Het fonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. Naast projectsubsidies en meerjarige activiteitensubsidies biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Kwaliteit staat voorop en bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, pluriformiteit, culturele diversiteit en het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname. Het fonds stimuleert ook de ontwikkeling van popmusici.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt kunstprojecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van nul tot dertig jaar op het gebied van talentontwikkeling, jonge makers en kunsteducatie.

Het Kersjes Fonds
Kent jaarlijks twee beurzen toe aan getalenteerde muzikanten bedoeld voor een studie in het buitenland. Daarnaast geeft het fonds subsidies aan bijzondere projecten ter ondersteuning van directie en kamermuziek.

Lira Fonds
Het Lira Fonds besteedt zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Zij steunen sociale doelen zoals beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers. Ook subsidieert het fonds culturele doelen: evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama, en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers. Incidenteel steunt het fonds educatieve doelen: vak- en beroepsopleidingen.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
Geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en aan hen die dat willen worden.

Nationaal Theater Fonds
Ondersteunt gezelschappen en theaters om met een grote productie door het land te reizen.

 

Noord-Holland subsidies
De provincie Noord-Holland heeft wisselende subsidieregelingen. Monumentenzorg speelt daarin vaak een grote rol.

NORMA Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

NPO-fonds
Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online. De NPO reserveert hiervoor per jaar 16 miljoen euro. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.

Mondriaan Fonds
Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het fonds heeft ook een werkbijdrage jong talent voor veelbelovende kunstenaars tot vier jaar na hun opleiding.

Pictoright Fonds
Het Pictoright Fonds besteedt zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Projecten die voor financiering in aanmerking komen hebben een sociaal, cultureel of educatief doel. Deze zijn bestemd voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Sena Performers Fonds
De Sena Fondsen besteden zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Elk jaar ondersteunt Sena Performers allerlei projecten op sociaal-cultureel vlak. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Het doel: talentontwikkeling en het stimuleren van fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici.

Stichting DOEN
Financiert projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, cultuur, welzijn en sociale cohesie. DOEN zet zich onder andere in voor cultuurprojecten en community-art projecten waarin de maatschappelijke kracht van cultuur tot uiting komt.

Stichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven met financiële ondersteuning en coaching. De belangstelling gaat uit naar projecten waarbij traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast wil Stokroos samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans
De regeling is bedoeld om freelance dansprofessionals te ondersteunen in het uitoefenen van hun beroepspraktijk. De regeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage.

VandenEnde Foundation
Wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde artiesten, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. Het fonds verstrekt subsidies of donaties aan de secties; theater, muziek, dans en film en tv.

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting
Beheert de archieven van de naamgevers, maar probeert daarnaast in de geest van deze ontwerpers de architectuur (en met name de planologie en stedenbouw) te stimuleren door onderzoek, ontwerpen en publicaties te subsidiëren van architecten en organisaties.