Arbeidscontract

Je bent werknemer wanneer je in dienst van een ander (de werkgever), tegen betaling van een maandelijks salaris, gedurende een aantal uren per week, op grond van een functie persoonlijk werkzaamheden verricht.

Checklist

De werkgever is juridisch ‘de baas’: uiteindelijk neemt hij jou voor een bepaalde functie aan en mag hij instructies geven wat je moet doen en hoe. Je kunt binnen een baan uiteraard wel veel artistieke vrijheid hebben.

Een mondelinge overeenkomst, dus ook een arbeidsovereenkomst, is geldig, maar meestal moeilijk te bewijzen. Zorg er dus voor dat afspraken op schrift staan voordat je met je werk begint.

 1. Wie is je werkgever?
  Is dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?
 2. Wat is je functie?
  Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
 3. Wat zijn de financiële afspraken?
  Maak afspraken over je bruto salaris, je pensioen en onkostenvergoedingen.
 4. Aantal uren, vakantie
  Ben je fulltime in dienst of parttime, hoeveel uur is dat per week?
  Wanneer en hoe lang kun je vakantie opnemen?
 5. Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd
  Soms is een verlengd contract voor bepaalde tijd juridisch gezien een contract voor onbepaalde tijd. Van groot belang voor het ontslagrecht en recht op WW. Denk ook aan de proeftijd.
 6. Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing?
  In een cao staan salarisschalen en er kunnen afwijkende regels in staan over contractverlenging.
 7. Maak afspraken over werk buiten je dienstverband
  Mag je naast je dienstverband ook werk voor anderen of voor jezelf doen?

Verschillen werknemer en opdrachtnemer

De werknemer:

 1. wordt ook bij ziekte doorbetaald door de werkgever,
 2. heeft recht op werknemersverzekeringen: bij onvrijwillige werkloosheid geldt de WW, bij langdurige ziekte de WIA,
 3. is niet snel aansprakelijk als hij schade toebrengt aan de werkgever, collega’s of derden. De werkgever moet de schade vergoeden tenzij er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen,
 4. is beschermd bij het lijden van schade door werk (ongeval, beroepsziekte). De werkgever moet jou schadevergoeding betalen,
 5. heeft recht op een veilige werkomgeving volgens de Arbowet,
 6. ontvangt een netto salaris, de werkgever houdt de loonbelasting in,
 7. kan niet zomaar ontslagen worden, het ontslagrecht is bedoeld om de werknemer te beschermen.

Bovengenoemde punten gelden niet voor een opdrachtnemer.