Mediabeleid

Voor de media (radio- en tv-omroepen, kranten, on-demand diensten, videoplatforms en internet) is een apart beleid opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit mediabeleid zorgt ervoor dat de media in Nederland en op Europees niveau een gevarieerd aanbod aan radio- en televisiezenders vormen, dat ze onafhankelijk kunnen werken en voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast ziet de overheid erop toe dat de media op een verantwoorde manier gebruikt worden.

Mediawet

De Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (die er onder meer op gericht is om vrij verkeer van omroepdiensten op de interne markt van de EU-lidstaten mogelijk te maken) en de Mediawet vormen de basis van het mediabeleid. In de Mediawet zijn eisen aan publieke omroepen, commerciële zenders, mediadiensten op aanvraag en videoplatformdiensten vastgelegd. Voor de commerciële omroepen geldt bijvoorbeeld dat zij niets mogen uitzenden wat schade kan toebrengen aan de ontwikkelingen van kinderen die jonger zijn dan 16. Dit geldt ook voor de publieke omroepen. Omdat zij met subsidiegeld werken, moeten zij aanbod verzorgen welke een evenwichtige afspiegeling van de samenleving toont. Daarmee moet een breed publiek bereikt worden en moeten de programma’s losstaan van commerciële invloeden. Daarnaast zijn er bepalingen omtrent het bestuur van de publieke omroep, de verdeling van zendtijd over de omroepen en de taak waaraan een omroep zich dient te houden.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media is, namens het ministerie van OCW, toezichthouder op de Nederlandse audiovisuele mediadiensten en richt zich daarbij vooral op radio, televisie, on-demand diensten en Nederlandse boekuitgaven. Het doel daarvan is het beschermen van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en daarmee het ondersteunen van de informatievrijheid.

Het Commissariaat ziet toe op naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het houdt toezicht op programma's en programmavoorschriften, neventaken en nevenactiviteiten, financiën en de regels voor reclame en sponsoring van zowel publieke omroepen, commerciële zenders, mediadiensten op aanvraag als videoplatformdiensten.

NICAM / Kijkwijzer

NICAM staat voor Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media en is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een programma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat kan met een leeftijdsaanduiding of met pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik. Er is een aangepaste kijkwijzer voor videoplatformdiensten zoals YouTube: Kijkwijzer Online.

Internationaal beleid

Creative Europe is het Europese subsidieprogramma voor de culturele sector. De Europese Commissie wil met het Creative Europe-programma de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en cross media-industrie versterken.