Overzicht sociale zekerheid, voorzieningen en verzekeringen

Het begrip sociale zekerheid is een verzamelterm voor voorzieningen en verzekeringen. Sommige zijn wettelijk verplicht en algemeen geldend of voor een bepaalde groep, andere zijn op vrijwillige basis.  Sociale Verzekeringen zijn onder te verdelen in Volksverzekeringen, die voor iedereen gelden, en Werknemersverzekeringen, die alleen voor mensen in loondienst gelden.

Overzicht sociale zekerheid

Sociale verzekeringen Regeling Premieafdracht
Volksverzekeringen: voor iedereen die in Nederland woont AOW, ANW, WLZ, AKW, Belastingdienst
Werknemersverzekeringen: voor werknemers in loondienst WIA, WW, ZW, WAZO, WAO via loon
     
Zorgverzekeringswet    
Recht op basisverzekering geneeskundige hulp Zvw Zorgverzekeraar + Inkomens-afhankelijke bijdrage aan Belastingdienst
     
Voorzieningen:    
Sociale voorzieningen: onder bepaalde voorwaarden WWB, Wajong, IOAW, IOAZ, Bbz, TW geen
Voor werknemers pensioen via loon
Voor freelancers en zelfstandig ondernemers pensioen zelf regelen

Verzekeringen

Er zijn veel andere verzekeringen. Sommige zijn speciaal voor freelancers/zelfstandig ondernemers, anderen voor werknemers én freelancers/zelfstandig ondernemers. Verzekeringen moet je zelf afsluiten, ook al zijn sommige wettelijk verplicht (bijvoorbeeld voor auto's) en moet je andere soms afsluiten om ergens aan deel te kunnen nemen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor je school, of een opstalverzekering als je een huis koopt met een hypotheek). 

<b>Algemeen</b>|<b>Voor wie:</b>
Motorrijtuigen: schade aan derden|wettelijk verplicht via WAM (Wet aansprakelijkheid Motorrijtuigen) voor eigenaren van motorrijtuigen
Schade aan derden (WA particulier)|Iedereen
Schade door brand en diefstal|Huiseigenaren, huurders, bedrijven, reizigers
Schade aan huis/ schip (opstal)|Huis / booteigenaren en bedrijven
Schade aan, verlies van instrumenten, kostbaarheden|Instrument-bezitters, wel verschil in professioneel of amateur gebruik
Rechtsbijstand|Iedereen, bij juridische geschillen
Uitvaartverzekering|Iedereen, bij sterfgevallen
|
<b>Freelancers/zelfstandig ondernemers</b>|<b>Waarvoor:</b>
WA Beroep en bedrijf|Schade aan derden bij beroepsuitoefening
AOV|Inkomsten in geval van ziekte en arbeids-ongeschiktheid
|

Vergelijking werknemers en freelancers / zelfstandig ondernemers

Voor freelancers/zelfstandig ondernemers en werknemers gelden andere voorzieningen. Hieronder in schema een vergelijking bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

<b>Soort voorziening</b>|<b>Werknemer / artiest via artiestenregeling</b>|<b>Zelfstandig ondernemers</b>
Inkomen bij werkloosheid, WW| Ja, indien voldaan wordt aan referte-eis|Nee, zelf regelen
Inkomen bij ziekte, ZW|Ja, max. 2 jaar loondoorbetaling door werkgever of via ZW|Nee, zelf regelen
Inkomen in geval arbeidsongeschiktheid, WIA|Ja, onder voorwaarden via de WIA|Nee, zelf regelen