Mediabeleid

Voor de media (radio- en tv-omroepen, kranten en internet) is een apart beleid opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit mediabeleid zorgt ervoor dat de media in Nederland en op Europees niveau een gevarieerd aanbod aan radio- en televisiezenders vormen, dat ze onafhankelijk kunnen werken en voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast ziet de overheid erop toe dat de media op een verantwoorde manier gebruikt worden.

Mediawet

De Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (die er onder meer op gericht is om vrij verkeer van omroepdiensten op de interne markt van de EU-lidstaten mogelijk te maken) en de Mediawet vormen de basis van het mediabeleid. In de Mediawet zijn eisen aan de publieke en commerciële omroepen vastgelegd. Voor de commerciële omroepen geldt dat zij niets mogen uitzenden wat schade kan toebrengen aan de ontwikkelingen van kinderen die jonger zijn dan 16. Dit geldt ook voor de publieke omroepen. Omdat zij met subsidiegeld werken, moeten zij aanbod verzorgen wat een evenwichtige afspiegeling van de samenleving toont. Daarmee moet een breed publiek bereikt worden en moeten de programma’s losstaan van commerciële invloeden. Daarnaast zijn er bepalingen omtrent het bestuur van de publieke omroep, de verdeling van zendtijd over de omroepen en de taak waaraan een omroep zich dient te houden.

In 2014 is er een eerste wijziging van de Mediawet gerealiseerd. Er werd onder andere een aantal omroepen gefuseerd. In 2016 is de wet opnieuw aangepast. Een belangrijke wijziging is dat amusement niet meer als kerntaak gezien wordt, maar nog wel onderdeel mag zijn van het aanbod zolang dit als doel heeft om bepaalde minderheidsgroepen te bereiken.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media is, namens het ministerie van OCW, toezichthouder op de Nederlandse audiovisuele mediadiensten en richt zich daarbij vooral op radio, televisie, video-on-demand en Nederlandse boekuitgaven. Het doel daarvan is ook bij te dragen aan de bescherming van kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de informatievoorziening.

Het Commissariaat ziet toe op naleving van de Mediawet. Het houdt toezicht op programma's en programmavoorschriften, neventaken en nevenactiviteiten en financiën van zowel publieke, regionale als lokale omroepen. Daarnaast let zij op de regels voor reclame en sponsoring bij zowel de publieke als commerciële omroepen.

NICAM / Kijkwijzer

NICAM staat voor Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media en is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat kan met een leeftijdsaanduiding of met pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Internationaal beleid

De Europese Commissie wil met het Creative Europe Programma (2014-2020) de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en cross media-industrie versterken.