Beroepsorganisaties

Als architect moet je je registreren om jezelf architect te mogen noemen. Na je registratie kun je terecht bij verschillende organisaties voor bijvoorbeeld juridische ondersteuning of informatie over je beroepsveld.

Registratie

Bureau Architectenregister (BA)
In Nederland is, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, de titel architect wettelijk beschermd. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen uitsluitend degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister de titel architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren. De SBA is de officiële instantie die het bij die wet ingestelde Architectenregister beheert. 

Inschrijving in het register is dus heel belangrijk als je de titel architect wil voeren. Opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen en beroepsverenigingen kunnen inschrijving in het register als voorwaarde stellen. 

Belangenbehartigers

Beroepsorganisaties streven optimale voorwaarden na voor de uitoefening van het beroep van hun leden. Dit doen zij door te zorgen voor profilering en ontwikkeling van het vakmanschap en versterking van het ondernemerschap. Als je bent aangesloten bij een organisatie kun je terecht voor informatie over onderwerpen als rechtsverhouding, arbeidszaken en het bouwproces. De meeste organisaties hebben een online service, met nieuwsbrieven, links naar leden en vacaturebanken. Er zijn soms studenten- of starterstarieven en je kunt je meestal gratis inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Elk vakgebied heeft zijn eigen belangenbehartiger:

BNA: Branchevereniging Nederlandse Architecten (heeft een starterstarief)
BNSP: Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
NVTL: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
BNIBeroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
BNO: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Kennis en informatie

Nederland heeft een aantal sterke instanties, netwerken en instellingen die het debat over architectuur en ontwerpen gaande houden. Mede hierdoor is er een levendig architectuur-klimaat, waaraan iedereen kan deelnemen.

Het Nieuwe Instituut
Het Nieuwe Instituut richt zich op architectuur, design en e-cultuur. Het instituut organiseert tentoonstellingen, congressen en debatten, beheert de collecties en archieven van de belangrijkste Nederlandse architecten en stedenbouwers, heeft een uitgebreide bibliotheek en boekwinkel en een internationaal studiecentrum. De NAi010 publishers geven een groot aantal publicaties uit, waaronder het Architectuur Jaarboek. 

Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal heeft als doelstelling de kwaliteit van het opdrachtgeverschap te stimuleren in de bouw- en bestuurderswereld. Dat doet zij via symposia, cursussen en excursies. Daarnaast geeft Architectuur Lokaal een tijdschrift en verschillende publicaties uit. Verder coördineert dit bureau bijeenkomsten van het netwerk van lokale architectuurcentra (waaronder ARCAM in Amsterdam, Casa in Arnhem, Aorta in Utrecht) en is het Steunpunt Ontwerpwedstrijden bij haar ondergebracht. Architectuur Lokaal onderhoudt tevens een website met daarop onder meer de Kalender van Nederland en een internationaal Architectuur Adressenboek. 

Platform31
Platform is een kennis- en netwerkorganisatie die de trends in stad en regio signaleert. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM)
ARCAM wil het draagvlak voor de architectuur verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen. ARCAM is een informatiepunt met een groot aantal architectuurboeken, tijdschriften, folders, sites, kaarten en een knipselarchief. Daarnaast organiseert ARCAM lezingen, en tentoonstellingen over actuele thema’s in de eigen expositieruimte. ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum om bestaande programma's op elkaar af te stemmen en nieuwe activiteiten te initiëren.

Pakhuis de Zwijger
Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijk platform voor inspirerende bijeenkomsten en onverwachte kruisbestuivingen. Er is een uitgebreide agenda met verschillende thema’s die vaak over de stad en architectuur gaan.