Cao's

In een collectieve arbeidsovereenkomst vind je afspraken over arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en werknemers hebben deze afspraken samen gemaakt en vastgelegd.

Arbeidsvoorwaarden

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, betaling bij overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, vakantiedagen en/of pensioen. Soms staat er ook iets in over stagevergoedingen en minimumtarieven voor zelfstandigen.

De wettelijke plicht om werknemers te beschermen tegen agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten wordt in veel cao's benoemd. Wanneer dat niet in je cao is opgenomen, blijft de wet uiteraard gewoon gelden en kun je een beroep doen op de Arbowet, de gelijkebehandelingswetgeving of andere wetgeving op het gebied van sociale veiligheid.

De persoonlijke afspraken die je maakt met je werkgever staan in je arbeidsovereenkomst. Komen de afspraken in je arbeidscontract niet overeen met die in de cao, dan geldt de cao.

Voor en door wie?

Cao's worden afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Oftewel, tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Je kunt je als werknemer aansluiten bij een vakbond om invloed uit te oefenen. Zij behartigen de belangen van de werkenden.

Er bestaan grofweg twee soorten cao’s: bedrijfstak-cao’s en ondernemings-cao’s. Bedrijfstak-cao's gelden voor aangesloten werkgevers in een bepaalde sector. Als deze cao algemeen verbindend is verklaard, dan geldt de cao of delen ervan, voor iedereen die in deze sector werkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Cao Toneel en Dans en de Cao Architectenbureaus. Dit betekent dus dat, zodra je een gezelschap of een architectenbureau start, je automatisch ook aan de rechten en plichten gebonden bent die in de betreffende cao staan. Een ondernemings-cao geldt alleen voor de betreffende organisatie.

De cao’s die gelden in de kunst en cultuur sector vind je onderaan deze pagina.

Direct naar:

Belangenbehartigers

Wetgeving

Er bestaat standaard wetgeving voor de arbeidsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De cao mag daar niet mee in strijd zijn. Een cao biedt dus over het algemeen betere afspraken over de arbeidsvoorwaarden dan per wet zijn voorgeschreven.

Bron van waardevolle informatie

Een cao is vaak openbaar en makkelijk in te zien, zeker als deze voor een hele sector geldt. Een cao kan een bron zijn van waardevolle informatie! Ga jij een salarisonderhandeling in? Zoek dan van te voren op in welke schaal en salarisregel je thuishoort, dan weet je ook meteen wat een realistisch bedrag is om over te onderhandelen. Ben je zelfstandige? Zoek op wat je in loondienst zou moeten verdienen en tel daar 40% of 50% bij op. Steeds meer cao’s hanteren ook een dergelijke regel voor zelfstandigen. Een cao is ook fijn om te gebruiken als je een projectbegroting moet maken en daar personeel in op wilt nemen. Zoek op wat een passend salaris zou zijn voor je projectmedewerkers. Huur je zelf iemand in of neem je personeel aan? Doe een passend voorstel.