Subsidie

De overheid en particuliere fondsen geven onder bepaalde voorwaarden financiële steun in de vorm van subsidie. Er zijn verschillende soorten subsidies: meerjarige activiteitensubsidies, projectsubsidies, individuele subsidies en programmeringssubsidies. Subsidies zijn bijna altijd een onderdeel van je financieringsmix en dus zelden de enige bron van inkomsten.

Soorten subsidie

  • Meerjarige activiteitensubsidies zijn er voor de realisatie van activiteiten gedurende een aantal jaren. Meestal komen alleen gevestigde of bewezen organisaties/rechtspersonen (stichtingen) in aanmerking.
  • Projectsubsidies zijn er voor de realisatie van een concreet project. Het geld mag alleen gebruikt worden voor directe projectkosten. Meestal komen alleen rechtspersonen (stichtingen) in aanmerking.
  • Individuele subsidies zoals stipendia (werk- en leefbeurzen) en reis- en studiebeurzen zijn er voor 'natuurlijke personen'.
  • Programmeringssubsidies zijn er voor bijzondere voorstellingen, concerten en tentoonstellingen. Dergelijke subsidies mogen doorgaans niet gebruikt worden voor een reguliere programmering.

Subsidie aanvragen

Iedere subsidiënt hanteert eigen criteria, eisen en indieningstermijnen. Een blauwdruk voor de beste aanvraag bestaat daarom niet. Speel hierop in door in heldere taal uit te leggen waarom jouw project in de doelstellingen van de subsidiënt past. Met aanpassingen in je aanvraag kun je deze bij verschillende fondsen tegelijk indienen. Het is relatief weinig extra werk en het vergroot je kansen om voldoende geld bij elkaar te krijgen aanzienlijk.

Voor overheidsfondsen geldt dat alle gevolgde procedures controleerbaar moeten zijn. Daarom geven deze fondsen uitgebreide jaarverslagen uit. Daarin staan alle adviseurs, alle subsidieaanvragen en beoordelingen beschreven. Heb je nog weinig ervaring met het aanvragen van subsidies: kijk dan eens naar aanvragen en/of adviezen van anderen. Het kan je inspireren bij het formuleren van je eigen plannen.

Direct naar:

Fondsen

Waarden benoemen

De toekenning

Wie er beslist over toekenning van een subsidie hangt af van de organisatie waar de aanvraag is ingediend. Bij particuliere fondsen beslist het bestuur vaak direct, zonder tussenkomst van adviseurs. Bij overheidssubsidies hebben externe adviseurs de zwaarste stem.

Adviseurs worden geselecteerd op grond van hun deskundigheid op een bepaald beleidsterrein. Zij werken vaak als kunstenaar/artiest, kunstcriticus, programmeur of op andere wijze in de kunstwereld. Zij krijgen de opdracht om onpartijdig hun oordeel te vellen en goed te verwoorden. Over het algemeen doen zij dit in commissies van tenminste drie personen.

De criteria die overheidsfondsen hanteren worden geformuleerd in het cultuurbeleid. Naast kwaliteit zijn er andere criteria die mee kunnen wegen, zoals bijvoorbeeld ondernemerschap, geografische spreiding, diversiteit en publieksbereik. Ook worden de aanvragen getoetst op naleving van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Een positieve beoordeling door de adviseurs is een vereiste, ook al is het niet altijd voldoende om subsidie te krijgen. Het komt namelijk ook voor dat er een positief advies wordt gegeven, maar dat er onvoldoende budget is om alle positieve beoordelingen daadwerkelijk te honoreren.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschermt aanvragers tegen willekeur of vriendjespolitiek. Een aanvrager kan een fondsbesluit ook formeel laten toetsen.