Stichting

De stichting komt veel voor in de gesubsidieerde culturele sector. In de statuten staat namelijk een doel omschreven dat niet gericht mag zijn op het betalen van bestuursleden of oprichters zonder contraprestatie. Stichtingen mogen wel uitkeringen van ideële of sociale aard aan derden verstrekken. Denk aan de vele particuliere fondsen.

Wie zijn erbij betrokken?

Voor de dagelijkse gang van zaken en het nemen van beslissingen heeft de stichting een bestuur. Meestal bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Al deze functies kunnen ook door slechts één persoon worden uitgevoerd. Bij grotere stichtingen zie je vaak ook een raad van commissarissen. Dat is een commissie die toezicht houdt op het bestuur. Let op; wil je een ANBI-status aanvragen voor jouw stichting dan worden minimaal drie bestuursleden vereist. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Een directie, werknemers, opdrachtnemers, vrijwilligers en/of stagiaires kunnen werkzaamheden verrichten voor de stichting.

Wie beschikt over het kapitaal en is aansprakelijk?

Een stichting mag wel winst maken, maar uitkeringen moeten een ideële of sociale strekking hebben. Het betalen van salaris, honorarium of een onkostenvergoeding is iets anders dan het doen van een uitkering. Daarnaast is de stichting een rechtspersoon. Dit betekent dat bestuursleden wel verantwoordelijk zijn voor de stichting, maar niet persoonlijk aansprakelijk. Wie geld tegoed heeft kan zich alleen verhalen op de bezittingen van de stichting, niet op de bankrekening of bezittingen van de bestuursleden. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeelden van de stichting

In de kunst- en cultuursector zijn veel musea, (educatieve) instellingen, podia, gezelschappen en ensembles stichtingen. Waarom? Een stichting heeft een bestuur en geen winstoogmerk. Er kan dus ook subsidie aangevraagd worden én de stichting komt in aanmerking voor een ANBI-status (waardoor het doen van giften aan de stichting, voor particulieren, fiscaal aantrekkelijk wordt). Voor uitvoerend kunstenaars kan het daarom handig zijn om in dienst te zijn bij een stichting of er een opdracht voor te doen.