Stichting

De stichting komt veel voor in de gesubsidieerde culturele sector. In de statuten staat een doel omschreven dat niet gericht mag zijn op het betalen van bestuursleden of oprichters zonder contraprestatie. Stichtingen mogen wel uitkeringen van ideële of sociale aard aan derden verstrekken. Denk aan de vele particuliere fondsen. Die doen vaak ook uitkeringen aan personen of organisaties die werken in de gesubsidieerde en/of culturele sector.

Wie zijn erbij betrokken

Het bestuur bestuurt de stichting. Werknemers, opdrachtnemers, vrijwilligers en/of stagiaires kunnen werkzaamheden verrichten voor de stichting. Het bestuur kan op afstand werken, maar heeft het uiteindelijk wel voor het zeggen. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Wie beschikt over het kapitaal

Een stichting mag wel winst maken, maar uitkeringen moeten een ideële of sociale strekking hebben. Het betalen van salaris, honorarium of een onkostenvergoeding is iets anders dan het doen van een uitkering.

Wie is aansprakelijk?

De stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat bestuursleden wel verantwoordelijk zijn voor de stichting maar niet persoonlijk aansprakelijk. Wie geld tegoed heeft kan zich alleen verhalen op de bezittingen van de stichting, niet op de bankrekening of bezittingen van bestuursleden. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voor uitvoerend kunstenaars van een theatergroep, dansgezelschap of een ensemble, kan het handig zijn om in dienst van de stichting te zijn. De stichting rekent af met de zaal en betaalt vervolgens loon uit en zorgt voor inhouding en betaling van belastingen en premies. Subsidie aanvragen voor voorstellingen gebeurt vrijwel altijd door een stichting. Stichtingen komen ook in aanmerking voor een ANBI-status, waardoor het doen van giften fiscaal aantrekkelijk wordt.