Funds

The Dutch art- and culture world knows various subsidisers and funds owned by local- and national government and private institutes. The differences between them are big.

AFK (Amsterdam arts fund)

AFK (Amsterdam arts fund)
The AFK supports the experiment as well as proven quality, established and relative new organisations, professional art and amateur art - all over the city. There are long-term and incidental subsidies for all disciplines in the cultural sector, for cultural organisations and artists.

Blockbuster fund

Blockbuster fund
Supports cultural projects, preferably multifunctional, that take place in The Netherlands with a large (inter)national audience.

Fonds21

Fonds21
Fonds21 is an enterprising and socially involved fund that supports Art & Culture and Youth & Society through goals. They support professional, high-quality projects that are able to reach a wide, new audience.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
The fund supports projects in the fields of visual art, historic preservation, history & literature, music, nature, theater, dance, film and neighborhood culture. The Prins Bernhard Cultuurfonds also presents several prizes, distinctions, grants and stipends every year. To honor volunteers, to encourage talent or for an oeuvre. They also have scholarships and stipends for up-and-coming and proven talent.

VSB Fund

VSB Fund
The VSB Fund supports many hundreds of initiatives in a broad social field every year. It supports projects throughout the entire breadth of the art and culture sector, from performing arts to cultural heritage and from new media to fine art and cultural education.

Ammodo
Ammodo bevordert kunst en wetenschap en richt zich daarbij op projecten die op internationaal niveau hoog aanzien genieten. Het fonds steunt kunstprojecten die door hun niveau en vernieuwende of uitzonderlijke karakter een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst. Ammodo steunt projecten in de podiumkunst en beeldende kunst.

BNG Cultuurfonds
De Bank Nederlandse Gemeenten stimuleert met hun Cultuurfonds activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die financieel (mede) door gemeenten mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst, muziek, erfgoed en dans.

Fonds 1818
Fonds 1818 steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie in de regio Den Haag. Fonds 1818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van amateurkunst.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland in al hun diversiteit. Het fonds kent verschillende subsidieregelingen, onder andere voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.

Fonds Podiumkunsten (FPK)
Het fonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. Naast projectsubsidies en meerjarige activiteitensubsidies biedt het Fonds Podiumkunsten diverse programmering- en productiesubsidies en individuele subsidies. Kwaliteit staat voorop en bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, pluriformiteit, culturele diversiteit en het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname. Het fonds stimuleert ook de ontwikkeling van popmusici.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt kunstprojecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van nul tot dertig jaar op het gebied van talentontwikkeling, jonge makers en kunsteducatie.

Het Kersjes Fonds
Kent jaarlijks twee beurzen toe aan getalenteerde muzikanten bedoeld voor een studie in het buitenland. Daarnaast geeft het fonds subsidies aan bijzondere projecten ter ondersteuning van directie en kamermuziek.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
Geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en aan hen die dat willen worden.

Nationaal Theater Fonds
Ondersteunt gezelschappen en theaters om met een grote productie door het land te reizen.

 

Noord-Holland subsidies
De provincie Noord-Holland heeft wisselende subsidieregelingen. Monumentenzorg speelt daarin vaak een grote rol.

NORMA Fonds
NORMA vertegenwoordigt niet alleen uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en belangen. Ook verdeelt zij subsidies onder uitvoerende kunstenaars in alle disciplines. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Sena Performers Fonds
De Sena Fondsen besteden zogenaamde ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Elk jaar ondersteunt Sena Performers allerlei projecten op sociaal-cultureel vlak. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Het doel: talentontwikkeling en het stimuleren van fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. De interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein is daarbij belangrijk. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

VandenEnde Foundation
Wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde artiesten, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. Het fonds verstrekt subsidies of donaties aan de secties; theater, muziek, dans en film en tv.