Vereniging

Met een vereniging streef je een gemeenschappelijk doel na. Met twee of meer personen, ook wel leden genoemd, ga je de samenwerking aan.

Wie zijn erbij betrokken?

In een vereniging ligt de hoogste zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één stem hebben. Een bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering. Een vereniging kan ook werknemers in dienst hebben, en/of opdrachtnemers, vrijwilligers en stagiaires.

Wie is aansprakelijk en beschikt over het kapitaal?

De vereniging is een rechtspersoon: bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen, ook niet na ontbinding en faillissement. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De winst van een vereniging moet altijd ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Voorbeelden van de vereniging

In de kunst- en cultuursector zien we de vereniging vooral terugkomen als overkoepelende instellingen waarbij collega’s, die werken in eenzelfde beroepsgroep, hun belangen ‘verenigen’. Ook wel beroepsverenigingen genoemd. De leden komen op voor hun eigen én gezamenlijke belangen en maken soms zelf vakbladen. Denk aan de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) met hun vakblad Zichtlijnen. Daarnaast vind je in het amateurkunstcircuit vele verenigingen, zoals de lokale toneelvereniging.