Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn.

Wie zijn erbij betrokken

De hoogste zeggenschap in een vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één stem hebben. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering. Meestal zijn dat leden van de vereniging. Een vereniging kan ook werknemers in dienst hebben, en/of opdrachtnemers, vrijwilligers en stagiaires die voor de vereniging werken.

Wie beschikt over het kapitaal

De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Wie is aansprakelijk

De vereniging is een rechtspersoon: bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn in principe niet aansprakelijk voor de verplichtingen, ook niet na ontbinding en faillissement. Bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid kunnen bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.