Stagecontract

Een stagecontract is een contract tussen drie partijen. Het contract wordt door alledrie ondertekend: namens de onderwijsinstelling, namens de stage-instelling en door de student.

Checklist

Een contract tussen twee partijen is geen stagecontract. Als oud-student kun je dus geen geldig stagecontract hebben, omdat er geen onderwijsinstelling bij betrokken is. Als je werkervaring opdoet tegen een onkostenvergoeding dan ben je formeel vrijwilliger.

Lees het contract door en check of het duidelijk de rechten en de plichten omschrijft van de drie partijen. Let op de volgende punten:

 1. Werkzaamheden
  Wat worden je werkzaamheden (en wat niet) en zijn deze interessant en/of leerzaam genoeg voor wat je wilt bereiken?
 2. Begeleiding
  Is er voldoende begeleiding vanuit de stage-instelling en vanuit de onderwijsinstelling? Wie begeleiden je?
 3. Beoordeling
  Door wie, hoe, wanneer, voor hoeveel studiepunten?
 4. Verzekeringen
  - Is de stage-instelling goed verzekerd tegen schade door jou aan anderen toegebracht? Je eigen WA-verzekering dekt deze schade niet. De financiële schade kan heel hoog zijn.
  - Is de stage-instelling goed verzekerd tegen schade door anderen aan jou toegebracht? Heel soms neemt de onderwijsinstelling deze verplichtingen over als de stagebieder een zelfstandige is. Check dit goed.
 5. Data en werktijden
  Begin en einde stage, eventuele vrije en terugkomdagen, arbeidsduur, plichten bij ziekte.
 6. Stagevergoeding
  Afspraken over onkosten- en reiskostenvergoeding.
 7. Geheimhoudingsplicht (eventueel)
 8. Tussentijds stoppen
  In welke (bijzondere) gevallen mag/wil je tussentijds stoppen? Met wie moet je daarover contact hebben gehad?

Direct naar:

Stages en werkervaring

Een stagecontract is geen arbeidscontract

Er zijn verschillen tussen een stage- en een arbeidscontract. De belangrijkste:

 • De stage-instelling betaalt geen salaris. Een stagevergoeding is gebruikelijk, maar niet wettelijk verplicht, tenzij hier iets over is opgenomen in een voor het stagebedrijf geldende cao.
 • De student kan niet ontslagen worden, het stagecontract kan wel ontbonden worden.
 • De student heeft geen recht op een uitkering op grond van werknemersverzekeringen.

Het komt voor dat de stage-instelling de student wel salaris uitbetaalt. Dat betekent dat je contract wellicht zowel een stagecontract als een arbeidscontract is.