Faq honorarium of salaris bepalen

Wat is een redelijk tarief voor het werk dat je doet of laat doen? Dit is een van de meestgestelde vragen. Kijk goed naar richtlijnen, kosten en maak een goede inschatting hoeveel tijd er nodig is om het gevraagde werk te doen. Houd fair practice in acht en leg afspraken vast in een arbeidsovereenkomst of offerte/opdrachtcontract.

Salaris of honorarium

Gaat het over werk in loondienst dan heb je het over een salaris. Onderhandelingen gaan vaak over een bruto salaris: het loon waar belastingen en premies voor sociale verzekeringen nog niet vanaf zijn gehaald. Daarnaast kun je het over secundaire voorwaarden als pensioen, onkostenvergoedingen en scholing hebben. De werknemer ontvangt een nettosalaris, de werkgever betaalt bovenop het brutosalaris nog een percentage werkgeverslasten.

Bij werk in opdracht gaat het over een honorarium. De opdrachtnemer moet zelf alle soorten verzekeringen regelen en betalen, en tijd en geld voor vakantie en scholing reserveren. Bij gelijke beloning moet het uurtarief voor een zelfstandige dus flink hoger zijn dan het brutoloon van een werknemer.

Direct naar:

Contracten

Onderhandelen

Wat zegt de cao?

In collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) staan onder andere afspraken over loon, werktijden en pensioen. Soms staat er ook iets in over stagevergoedingen en minimumtarieven voor zelfstandigen. Ook als er op het werk of de opdracht wettelijk geen cao van toepassing is, kun je er informatie uithalen over gangbare vergoedingen.

Cao's worden afgesloten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Bedrijfstak-cao's gelden voor aangesloten werkgevers in een bepaalde sector. Als deze cao algemeen verbindend is verklaard, dan geldt de cao of delen ervan, voor iedereen die in de sector werkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Cao Toneel en Dans en de Cao Architectenbureaus. Een ondernemings-cao geldt alleen voor de betreffende organisatie.

Richtlijnen en adviestarieven

Vakbonden en beroepsverenigingen publiceren soms adviestarieven en richtlijnen. Deze zijn niet wettelijk vastgelegd, maar soms wordt het volgen van de richtlijnen wel als subsidievoorwaarde gesteld.

Niet voor elke sector of voor elke klus zijn eenvoudig duidelijke richtlijnen te vinden. Doe daarom ook regelmatig zelf onderzoek naar wat redelijk en gangbaar is voor het werk, de sector en het land waarin je werkt. Vraag bijvoorbeeld vakgenoten wat zij vragen voor vergelijkbaar werk.

In Nederland zijn er o.a. richtlijnen voor exposerende beeldend kunstenaars, dirigenten en componisten. Voor zelfstandigen ontwierp de Kunstenbond de Tariefchecker. Zoek ook naar andere bronnen: er bestaat bijvoorbeeld ook een app film crew fees calculator. In de VS publiceert WAGE voor diverse disciplines fair fees.

Direct naar:

Advies en informatie

Tijd en onkosten

Of het nou gaat over een maandsalaris, uurtarief of honorarium: denk ook altijd aan de factoren tijd en kosten. Moeten er onkosten gemaakt worden, spreek dan af wie welke kosten betaalt. 

Hoeveel tijd gaat het werk naar schatting kosten? Als het om een dienstverband gaat: is het werk te doen in het aantal dagen per week/de periode waarvoor een contract wordt opgesteld? Bij een opdracht waarvoor een vast bedrag wordt afgesproken: hoeveel uur kost de opdracht naar schatting en hoeveel overleg zit daarbij. Is het honorarium gedeeld door het totaal aantal uur redelijk?

De cao voor architectenbureaus 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Nieuw is de zogenaamde ‘spiegelbepaling’ voor opdrachten van architectenbureaus aan opdrachtnemers (zzp’ers). De bepaling houdt in dat een zzp’er voor vergelijkbaar werk in vergelijkbare werkomstandigheden ten minste 150% van het bruto uurloon van een werknemer ontvangt. Dit percentage is gebaseerd op de kosten die een zelfstandige moet maken voor de beroepsuitoefening. Hier is ook een reservering voor arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening in opgenomen.