Overeenkomst met een tussenpersoon

Leg afspraken schriftelijk vast. Je sluit een overeenkomst om zaken zo helder mogelijk te regelen en om iets te hebben om op terug te vallen als het mis gaat. Administratieve rompslomp is geen goed argument om van een schriftelijke overeenkomst af te zien. Vraag bedenktijd voor je ondertekent en neem de overeenkomst nog eens rustig door of raadpleeg deskundigen. Daarmee voorkom je dat je bij meningsverschillen aan het kortste eind trekt.

Looptijd van de overeenkomst

Leg de looptijd van een overeenkomst vast. Tussenpersonen sluiten graag een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een aantal ontbindende bepalingen. Het is beter om de looptijd tot bijvoorbeeld één jaar te beperken, daarna te evalueren en te onderhandelen over een eventuele verlenging. Als je voortijdig eenzijdig de overeenkomst opzegt, kan dat financiële gevolgen hebben. 

Wanneer de tussenpersoon denkt te maken te hebben met jong talent dan zal hij graag een overeenkomst voor langere tijd afsluiten. Zijn motivatie daarvoor is dat hij eerst veel tijd en geld in je moet steken, voordat je geld op gaat leveren. Als de tussenpersoon belang heeft bij verlenging van de overeenkomst, kom je in een betere onderhandelingspositie terecht.

Exclusiviteitsbeding

In veel overeenkomsten met tussenpersonen komt een exclusiviteitsbeding voor. Dat betekent dat de tussenpersoon jou contractueel verplicht om al je activiteiten via hem te verrichten. Daarmee worden dus eigen schnabbels en activiteiten via andere tussenpersonen uitgesloten. In de wetgeving wordt het exclusiviteitsbeding ingeperkt. De tussenpersoon mag geen misbruik maken van de in beginsel zwakkere positie van de artiest. Exclusiviteit mag, maar moet in een redelijke verhouding staan met het risico van de tussenpersoon. Een exclusiviteitsbeding voor onbepaalde tijd, of voor alle werkzaamheden is per definitie onredelijk. Probeer een exclusiviteitsbeding te voorkomen. Als dat niet lukt, zorg dan voor een overeenkomst voor bepaalde tijd en voor een aspect van het werk. 

Inhoud van de dienstverlening

Het principe 'voor wat, hoort wat' gaat ook op voor de zakelijke afspraak tussen jou en een tussenpersoon. Jij levert hem een deel van je inkomsten, hij verricht daarvoor een aantal diensten. Om te kunnen vaststellen of de deal redelijk is, moet er duidelijkheid zijn over de soort, kwaliteit en het aantal van de te leveren diensten. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten waarop je bij de onderhandelingen kunt letten: 

Kwaliteit in relatie tot de prijs
De kwaliteit van de geleverde diensten hangt sterk af van de tussenpersoon: zijn contacten met podia, opdrachtgevers, producenten en regisseurs, zijn kennis van de arbeidsmarkt en zijn onderhandelingsbekwaamheid bij het afsluiten van contracten. Het aantal optredens of andere contracten dat hij weet te regelen geeft een indicatie. Maak daarom een afspraak over het minimum aantal af te sluiten contracten in een bepaalde tijd. Kan hij daaraan niet voldoen en is er geen exclusiviteitsbeding, dan kun je werk zoeken via andere tussenpersonen.

Contracten: met wie wel en wie niet 
Geef de tussenpersoon niet de vrije hand om met iedereen contracten af te sluiten. Maak van tevoren zo duidelijk mogelijke afspraken over met wie wel en wie niet (regisseur, producent, podium, bedrijf, omroep, platenmaatschappij). Spreek af dat je contracten van tevoren kunt inzien. Als je een tijdje samenwerkt kan de tussenpersoon beter inschatten wanneer hij een contract voor jou kan afsluiten en wat daarbij de minimale condities zijn. Hij weet hoe vaak je per week kunt werken, waar en voor wie je wel en niet wilt werken en tegen welke minimale inkomsten. De tussenpersoon moet er van op aan kunnen dat je de afgesloten contracten ook nakomt. 

Schadeclaims 
Als je anders dan door overmacht je contracten niet nakomt, kan dat tot schadeclaims leiden. Ook daarom moet je van tevoren de contracten inzien en checken of je ze kunt nakomen. Houd regelmatig contact met de tussenpersoon over de opties en de boekingen. Soms worden bijvoorbeeld aanvangstijden en locaties tussendoor gewijzigd. Zeker als je met meerdere tussenpersonen werkt of zelf ook een deel van de boekingen verzorgt, kunnen er problematische situaties ontstaan.

Risicospreiding
De tussenpersoon loopt een zakelijk risico. Zeker als hij/zij werkelijk in je investeert. Om het risico te beperken kan worden voorgesteld het bedrijfsrisico te delen. Dat kan een behoorlijke financiële aderlating betekenen, maar niet onbillijk zijn. Dat wordt anders als jij een trouw 'publiek' hebt opgebouwd. Het risico dat de investeringen niet worden terugverdiend is dan gering. Probeer daarom alle kosten zoveel mogelijk binnen de totale afspraak te vangen. Daarmee voorkom je dat je later onverwachte en onaangename declaraties krijgt, waarvan je zelf niet overtuigd bent dat de kosten gemaakt hadden moeten worden. 

Kostenspecificatie 
Om inzicht te krijgen in de kosten die de tussenpersoon maakt bij de uitoefening van zijn dienstverlening, kun je hem vragen een begroting op te stellen en te tonen aan wie welke kosten worden doorberekend. Zeker als een aantal basisgegevens, zoals aantal optredens, promotie- en publiciteitskosten, representatiekosten, huur apparatuur, loon- en administratiekosten, etc. bekend zijn, is zo'n begroting redelijk nauwkeurig op te stellen.