Leningen

Naast eigen investeringen, subsidies, sponsoring, prijzengeld en crowdfunding kun je overwegen een lening af te sluiten. Er zijn verschillende soorten leningen waaronder speciale cultuurleningen voor creatieve ondernemers, durfkapitaal, de bankfinanciering en deelneming.

Leningen tussen particulieren

Aan een lening tussen een startende ondernemer en een particulier, vaak een familielid of vriend zijn regels verbonden. Zoals het verplicht heffen van een marktconforme rente (omdat de Belastingdienst deze lening anders registreert als een schenking). Leg daarom alle afspraken vast in een geldleningsovereenkomst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Cultuurleningen

De cultuurleningen van Cultuur+Ondernemen zijn er voor creatieve ondernemers en culturele organisaties. Cultuur+Ondernemen verstrekt verschillende soorten leningen van minimaal €1.000 tot maximaal €500.000 euro. Ze bieden begeleiding en gunstige voorwaarden, zoals een rente van 1%.

Bankfinanciering

Wanneer je voor financiering aanklopt bij een bank dien je een investeringsbegroting, een financieringsplan, jaarcijfers van de afgelopen jaren en een prognose van de komende jaren te overleggen. In feite wordt er gevraagd naar een ondernemingsplan.

Het inzetten van eigen vermogen, eigen geld, maakt dat je niet geheel afhankelijk bent van de financiële bijdragen van anderen. Veel financiers eisen dit ook. Zo gaat een bank meestal uit van een solvabiliteit van minimaal 20%. Dit betekent dat 20% van het totale bedrag dat je nodig hebt afkomstig moet zijn uit eigen vermogen. Tot de solvabiliteit worden ook schenkingen, subsidies en achtergestelde leningen gerekend.

Na aftrek van eigen middelen, achtergestelde leningen en subsidies kan er een gedeelte overblijven dat nog gefinancierd moet worden. Dit heet 'vreemd vermogen'. Vormen van bankfinanciering:

  • Een vaste lening, ook wel langlopend vreemd vermogen genoemd, wordt vaak gebruikt voor de financiering van onroerend goed en inventaris. De hypotheek is een vorm hiervan. Een vaste lening heeft vaak een lange looptijd, bijvoorbeeld 5 jaar voor de aanschaf van een inventaris, en 30 jaar voor de aanschaf van een pand. 
  • Een limiet in rekening courant, ook wel ‘rood staan’ genoemd, is een financiering die doorgaans slechts voor korte tijd nodig is. Deze lening wordt bijvoorbeeld gebruikt om debiteuren voor te financieren. Kenmerkend voor de limiet in rekening courant is dat je alleen rente betaald over dat gedeelte van de limiet dat je hebt opgenomen. Deze rente is vaak hoger dan die van een vaste lening.

Acceptabele zekerheden voor de bank
De bank stelt vast of er voldoende cashflow (omzet) aanwezig is: blijft er na aftrek van kosten en afschrijvingen voldoende geld over om aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) te kunnen voldoen. Daarnaast kijkt de bank of er voldoende zekerheid is dat het geleende geld terug komt als je bijvoorbeeld failliet gaat. Voorbeelden van acceptabele zekerheden:

  • Hypotheek; Bij financiering van onroerend goed neemt de bank doorgaans een hypotheek op het pand. Betaal je niet meer, dan kan de bank het pand verkopen.  
  • Verpanding; Bijvoorbeeld van inventaris, gereedschappen of muziekinstrumenten. 
  • Borgstelling; Iemand uit je familie of een instelling kan voor een bepaald bedrag borg staan. Als de bank over moet gaan tot terugvordering van het krediet, dient de borgsteller bij te dragen aan het terugbetalen van de schuld. 
  • Verpanding van debiteuren; Dit wordt gebruikt voor de voorfinanciering van inkomsten. Bijvoorbeeld wanneer opdrachtgevers pas later betalen, terwijl je nu al allerlei uitgaven moet doen. Deze vorm van zekerheid lijkt op de verpanding van een subsidie. Een bank kan in sommige gevallen de subsidie voorfinancieren. 

Deelnemingen

Bij financiering in de vorm van deelnemingen neemt een andere partij deel in de onderneming. Deze partij draagt risico, maar profiteert ook van een deel van de winst. Deelname gebeurt vaak door de aanschaf van een deel van de aandelen.