test

Stappenplan van eerste idee tot concept

Idee

Je wilt iets gaan maken, maar je weet nog niet precies hoe. Hoe werk je je ideeën uit tot een concept? Vaak is het zinvol het concept op schrift te stellen in een zogenaamd initiatiefrapport, dat kan helpen bij het regelen van de financiering van het project.

Van eerste idee tot concept

  • Bepaal de aanleiding en voorgeschiedenis. Hoe concreet zijn je ideeën, en in welk stadium bevindt het project zich?
  • Voor wie is het project interessant? En is dat om financiële, artistieke of andere redenen?
  • Heb je een opdrachtgever ? Wie is er bij het project betrokken? 
  • Is er samenhang met andere projecten?

De missie geeft kernachtig antwoord op de vraag ‘wat wordt er gemaakt of georganiseerd voor wie’. Iedereen moet er uit op kunnen maken wat voor resultaat mag worden verwacht.

Voeg aan de missie iets toe over de uitstraling, het imago. Wordt het elitair of laagdrempelig? Ook geeft de missie aan welke plaats het project wil innemen en waarin het zich onderscheidt (positionering). Met het imago profileert het project zich.

Uit de projectmissie en het -imago kunnen de doelgroep(en) en de inhoudelijke doelstelling(en) worden afgeleid.

Specificeer het 'voor wie' van de missie in doelgroepen of marktsegmenten. Je kunt onderscheid maken tussen hoofd- en subdoelgroepen, zoals bijvoorbeeld vrienden en bekenden of de plaatselijke bevolking. Maak een schatting van de omvang van de doelgroepen.

Ook het profiel van de doelgroep is belangrijk. Daarbij horen aspecten als referentiekader (favoriete krant, tv-programma of hobby's), leeftijdsklasse en opleidings- of inkomensniveau.

Concretiseer het ‘wat’ uit de missie naar de onderscheiden doelgroepen. Formuleer ten aanzien van de verschillende doelgroepen inhoudelijke doelstellingen.

Breng de spin-off in kaart: de neveneffecten of de voor- en nadelen van het project. Dit kan economische spin-off s zijn in de vorm van extra omzet voor de horeca van een locatie waar een festival plaats vindt. Ook kan sprake zijn van een sociale of culturele spin-off. Streef ernaar zoveel mogelijk positieve spin-off te genereren en te sturen, en negatieve spin-off voor bijvoorbeeld omwonenden en milieu te vermijden.

Eisen en randvoorwaarden vloeien voort uit de gekozen doelgroepen en de inhoudelijke doelstellingen. Ze kunnen ook door de opdrachtgever worden meegegeven aan het project.
Het kan zowel gaan om eisen die betrekking hebben op het resultaat van het project, als op het proces dat tot dit resultaat moet leiden. Eisen kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn, het soort medewerkers (vrijwilligers), de ruimte of het tijdstip.

Vaak heb je al een vrij concreet beeld van het uiteindelijke resultaat als je begint aan een project. Maar in de loop van het proces doen zich nieuwe mogelijkheden en/of eisen voor die maken dat dit beeld anders wordt. Daarom is het nuttig je af en toe bewust af te vragen of een andere vorm of een ander product niet geschikter zou zijn. Het ontwikkelen van alternatieven is een creatief proces dat vraagt om een open sfeer en vrije uitwisseling van gedachten. Creatieve technieken om nieuwe ideeën te genereren zijn bijvoorbeeld brainstormen, visualiseren en vrij associëren.

Maak deze keuze op basis van de inhoudelijke doelstellingen en projecteisen:

  • onderzoek de gewenste en ongewenste consequenties van elk alternatief
  • rangschik de alternatieven naar kwaliteit 
  • zorg dat er er helder zicht is op de uitvoerbaarheid, de risico's en de beschikbare tijd, middelen en mogelijkheden
  • bekijk de alternatieven kritisch en open

Wat brengt deze keuze zoal met zich mee? Ofwel: wat zijn de kritische succesfactoren? Denk aan beschikbaarheid van geld, deskundigheid, accommodatie, toestemming, enzovoort. Wanneer niet kan worden voldaan aan kritische succesfactoren komt de haalbaarheid van het project in gevaar. 

Zorg dat alle bovenstaande onderdelen glashelder zijn en dat er een eenduidig sfeerbeeld van het eindresultaat is. Ook moet duidelijk zijn waarin het project zich onderscheidt van andere projecten, zodat het communiceerbaar wordt. Je wilt je publiek overtuigen waarom ze naar jouw project moeten komen kijken.

Uitgangspunt van een concept is vaak een statement, een korte kernachtige zin die de essentie weergeeft (zoals een reclameslogan). In het statement komt het eigen karakter en het gewenste imago helder naar voren. Het speelt daarom een belangrijke functie in de communicatie met de omgeving. Het statement kan een imago bevestigen: denk aan namen als Kunstrai, Springdance. Vaak wordt een bepaald thema of een metafoor gekozen (Kunstbende), de locatie (Over het IJ-festival) of het moment (Pinkpop).

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+