test

Stappenplan subsidie aanvragen

Subsidie

Er bestaan honderden particuliere en overheidsfondsen in Nederland. Als je de inhoud van je plan helder hebt, kun je op zoek gaan naar financiering bij de juiste fondsen en regelingen.

Subsidie aanvragen

Onderzoek welke fondsen een doelstelling hebben die aansluit bij jouw plannen. Alleen daar maak je een kans. Je kunt bij meerdere fondsen een aanvraag indienen voor hetzelfde plan.

Een projectsubsidie wordt meestal aangevraagd door een rechtspersoon , bijvoorbeeld een stichting . Individuele subsidies zoals stipendia en beurzen, vraag je op persoonlijke titel aan.

Als je een selectie van fondsen hebt gemaakt, let dan op de deadlines voor de aanvragen. Voor de algemene planning geef je aan welke logische fasen je binnen het project kunt onderscheiden, welke hoofdactiviteiten er in elke fase uitgevoerd moeten worden en hoelang dat duurt. Noteer ook wanneer de uitslag van de aanvraag bekend is en bij toekenning wanneer de verantwoording verstuurd moet worden.

- a: bepaal de kosten
Ook als een plan nog in de kinderschoenen staat wil de subsidiënt een uitgewerkte begroting . Overdrijf niet maar begroot reële kosten. Maak voor jezelf twee scenario’s: één voor de subsidiënt waarin je genoeg geld hebt om alles te doen wat je wilt en een 'afgeslankte' versie dat uitgaat van het minimale bedrag waarvoor je het plan nog kan realiseren.

- b: bepaal de inkomsten

Tegenover de begroting van de kosten staat het dekkingsplan, oftewel de inkomsten uit bijvoorbeeld entreegelden, andere subsidiënten, donaties, sponsoring, merchandising en coproductie. Of als het om een aanvraag voor een beurs gaat: je eigen geld.

- c: bepaal het bedrag dat je gaat vragen

Zoek ook uit hoeveel een fonds in principe maximaal bijdraagt. Soms is dat een percentage van de totale kosten, soms een vast bedrag. Vraag altijd een concreet bedrag. Als je bij meerdere fondsen aanvraagt, maak je dit ook duidelijk in je begroting . Zo kunnen de fondsen een beeld krijgen hoe de eventuele bijdrage zich verhoudt tot de totale begroting .

Uit de totale aanvraag moet blijken 'wat' er 'waarom' geproduceerd wordt: hoe, door wie, voor wie, wanneer, waar, hoelang, hoeveel het kost en hoe deze kosten worden gedekt.

- a: beschrijf de inhoud
Aan jou de taak om de subsidiegever te overtuigen van de kwaliteiten van jouw plan. Overtuig op basis van inhoud en (bewezen)kwaliteit. Het basisconcept moet een duidelijk beeld geven van het (artistieke) resultaat van je plannen en de doelstellingen. Start met jouw persoonlijke motivatie, je idee, de voorgeschiedenis en jouw inspiratiebronnen. Indien relevant noem je ook de namen van organisaties of personen die bij het plan betrokken zijn en verwijs je naar recensies. Nog een paar tips: wek vertrouwen, schrijf in heldere taal, draag argumenten aan voor conclusies, voorkom twijfel, spreek zowel het verstand als de verbeelding aan en gebruik daar eventueel visuele middelen voor.

- b: informeer duidelijk en volledig
Indien een fonds standaardformulieren heeft, vul het goed en compleet in. Pas de aanvraag aan bij elk fonds en let goed op de eisen die gesteld worden. Wees duidelijk en beknopt. Neem contact op met een fonds als je iets niet begrijpt. 

- c: maak een verzorgd pakket
Maak een heldere lay-out en zorg dat het pakket compleet is, alles er verzorgd uitziet en snel teruggevonden kan worden. Toelichtingen, uitwerkingen, begroting en planning horen in de bijlagen thuis. Alleen de essentie van deze stukken neem je op in de aanvraag zelf, met verwijzing naar de betreffende bijlage.

Is de subsidie toegekend, houd de subsidiënt dan op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Als de begroting in je aanvraag sterk is gewijzigd, moet je dat laten weten. Meestal mag je kosten uit het ene hoofdelement van de begroting  niet verschuiven naar het andere. Wil je dat toch doen, overleg dan tijdig om problemen bij de afrekening te voorkomen.
Nodig de subsidiënt uit voor publieke bijeenkomsten zoals openingen en premières indien van toepassing. Denk ook aan vermelding van de subsidiegever in publiciteitsmateriaal.

Achteraf moet je het gebruik van de subsidie nog verantwoorden. Soms wordt om een accountantsverklaring gevraagd. Zorg dat je een goede administratie hebt bijgehouden en bewaard.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+